Salgs- og leveringsbetingelser V7 af 30.03.2022

1. Generelt

UdbudsVagtens hovedaktivitet er tjenester indenfor informationsformidling. Når UdbudsVagten har modtaget kundens accept
af det af UdbudsVagten fremsendte tilbud, fremsender UdbudsVagten umiddelbart herefter faktura. Kunden har aldrig
eksklusivitet i forbindelse med overvågning af information. Det påhviler kunden selv at underrette UdbudsVagten om
ændringer i kundens profil.

2. Automatisk forlængelse, frist for opsigelse

Ved udløbet af abonnementsperioden fornys abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode på 12 måneder,
medmindre aftalen inden da skriftligt opsiges af en af parterne med et varsel på 90 dage til udløbet af en abonnementsperiode. 

3. Priser / Rabat / Betaling / Misligholdelse

Fremsendte priser og tilbud er kun gældende 30 dage fra modtagelse med mindre, andet skriftligt fremgår. Den aftalte totalpris
betales 12 mdr. forud. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms med mindre, andet er angivet. Evt. rabat er kun
gældende i den første abonnementsperiode, og herefter betales den anførte årlige listepris.

Ved faktureringer udover de første 12 måneder reguleres den anførte listepris med det senest offentliggjorte danske
nettoprisindeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik, dog vil prisstigningen minimum udgøre 4 % årligt.

Betalingsbetingelserne er netto 10 dage. Ved forsinket betaling er UdbudsVagten berettiget til at opkræve morarenter i
henhold til rentelovens bestemmelser herom, og indtil betaling sker. Endvidere opkræves administrationsgebyr for
fremsendelse af erindringsskrivelse. Udebliver betalingen fortsat, kan kravet overgives til retslig inkasso. Ved misligholdelse er
UdbudsVagten berettiget til at fastholde det fulde krav uden at levere ydelsen. Når fuld betaling er modtaget, genoptages
ydelsen på de oprindelige vilkår.

4. Ansvarsbegrænsning

UdbudsVagten kan ikke garantere, at samtlige de for kunden relevante informationer kommer til kundens kendskab.
UdbudsVagten fraskriver sig ethvert ansvar for ulemper, tab af omsætning, ekstraarbejde, indirekte tab og følgeskader, der
måtte opstå som følge af manglende, ufuldstændig eller forsinket levering af information. UdbudsVagten samlede
akkumulerede ansvar, uanset ansvarsgrundlag, er maksimeret til det beløb, som kunden til UdbudsVagten har betalt i
abonnement indenfor de seneste 12 måneder før kravet rejses mod UdbudsVagten.

5. Forbud mod distribution, salg og videregivelse

Information leveret fra UdbudsVagten må ikke gøres tilgængelig eller på anden måde videresælges i en on-line serviceydelse,
nyhedstjeneste, som RSS feed eller på anden måde distribueres til tredjemand.

6. Force majeure

Ingen part er erstatningsansvarlig for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør
eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol,
herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner,
offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning,
væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der
ikke kan bebrejdes en part samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

7. Lovvalg og værneting

UdbudsVagtens ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for Københavns
Byret som værneting i 1. instans.